Regulamin użytkowania

Regulamin Serwisów Grupa Stuba


§1. POJĘCIA I DEFINICJE

Grupa Stuba – Stuba Xyz Sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznań-Wilda, Nowe Miasto, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 00000910124, REGON 389375537, NIP: 782-28-99-591

Stuba.xyz – serwis internetowy, prowadzony przez Grupa Stuba, który umożliwia utrzymywanie internetowego profilu użytkownika oraz dostępów do Serwisu Stuba.Xyz

Użytkownik - osoba, która zarejestrowała się poprzez wypełnienie stosownego formularza w serwisie Stuba.xyz lub jednym z Serwisów Stowarzyszonych.


§2. ZAWARCIE UMOWY - KORZYSTANIE Z SERWISÓW

Wyłączne prawo do dysponowania Serwisami przysługuje Grupa Stuba.

Zawarcie umowy na korzystanie ze wszystkich możliwości Stuba.PL i Serwisów Stowarzyszonych wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu poprzez formularz rejestracyjny. W wyniku rejestracji w którymkolwiek z Serwisów Użytkownik otrzymuje Paszport Stuba. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

informacje podane przez niego podczas rejestracji są zgodne z prawdą,

wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, przez Grupa Stuba, w celu związanym z funkcjonowaniem Stuba.xyz

Użytkownikami Serwisów mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat pod warunkiem, uzyskania zgody rodziców lub prawnych opiekunów na korzystanie z Serwisów i przedstawienie jej Grupie Stuba na żądanie Grupy Stuba.

Jeden Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta w Serwisie.

Grupa Stuba świadczy usługi odpłatnie i nieodpłatnie, w zależności od warunków świadczenia poszczególnych usług określonych w Serwisach.

Użytkownik może w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę poprzez skasowanie konta. Aby skasować konto, użytkownik powinien wypełnić formularz dostępny na stronie www.Stuba.xyz

Użytkownik udziela Grupa Stuba zgody na wykorzystywanie serwisów założonych lub prowadzonych przy udziale usług oferowanych przez Grupa Stuba, do celów marketingowych, w szczególności poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania.

W przypadku korzystania z Usług Użytkownikowi mogą być wyświetlane materiały reklamowe (audiowizualne, graficzne, tekstowe).

Grupa Stuba świadczy pomoc techniczną jedynie w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisów, nie udziela informacji i porad odnośnie tworzenia i administrowania stronami internetowymi przez Użytkowników.§3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność Grupa Stuba z tytułu świadczenia usług świadczonych odpłatnie jest ograniczona do kwoty zapłaconej Grupie Stuba przez Użytkownika z tytułu świadczenia usługi, ze świadczenia której odpowiedzialność wynika. W przypadku usług świadczonych okresowo przez kwotę, o której mowa powyżej rozumie się kwotę zapłaconą za okres, w którym wystąpiło zdarzenie rodzące odpowiedzialność. W przypadku programów lojalnościowych i konkursów odpowiedzialność Grupa Stuba względem każdego Uczestnika ograniczona jest do wysokości otrzymanej przez Uczestnika nagrody w konkursie lub programie lojalnościowym.

Grupa Stuba nie ponosi odpowiedzialności za :

sposób w jaki będą wykorzystywane wizytówki elektroniczne (profile użytkowników), ogłoszenia, lub wypowiedzi Użytkowników na forum,

skuteczność anonsów zamieszczanych w serwisach,

treści lub innej zawartości wiadomości przesyłanych na konta Użytkowników przez innych użytkowników Serwisów, stron internetowych Użytkowników oraz wszelką inną treść zamieszczoną w Serwisach,

skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczanych przez siebie materiałów i komentarzy.

Użytkownik oświadcza, że przysługuje mu prawo do korzystania z zamieszczanych przez siebie materiałów, w tym przysługują mu prawa autorskie do zamieszczanych filmów, utworów audio, zdjęć, skanów lub publikacji tekstowych, a także posiada uprawienia do wykorzystywania znaków graficznych zamieszczanych na łamach Serwisów oraz zgodę na użycie i wykorzystanie wizerunków osób utrwalonych w zamieszczanych treściach.

Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, jak również treści o charakterze reklamowym.

Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych po stronie Grupa Stuba w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Użytkownik poprzez zamieszczanie (emisję) swoich materiałów i komentarzy wyraża zgodę na ich publikowanie na łamach Serwisów.

Grupa Stuba nie bierze udziału w kontaktach nawiązywanych przez Użytkowników Serwisów. Działa jedynie jako pośrednik dostarczający niezbędnych technologii pomagających we wzajemnym komunikowaniu się Użytkowników. Grupa Stuba nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie w pełni kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisów.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że Grupa Stuba nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego Użytkownika serwisu względem innego Użytkownika.

Grupa Stuba nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Serwisów. Wszelkie nieporozumienia dotyczące umieszczanych treści ogłoszeń i kontaktów rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Grupa Stuba nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności (w tym prawne) związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

Grupa Stuba upoważniona jest do:

wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisów oraz informacji o bieżących ofertach Grupa Stuba;

okresowego wyłączania dostępności Serwisów w celu ich rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisów informując o tym działaniu za pośrednictwem strony: grupaStuba.blogi.pl/kategoria,komunikaty.html

do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika działającego na szkodę Grupa Stuba, łamiących zasady opisane w niniejszym regulaminie, używających słownictwa uważanego powszechnie za wulgarne, podejmującego działania mające na celu fałszowanie statystyk i zakłócanie emisji reklam, podszywających się pod pracowników Grupa Stuba lub inne osoby trzecie oraz nadużywających przywilejów wynikających z przyznania statusu moderatora serwisów stowarzyszonych.

usuwania zasobów udostępnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisów, uznanych za nieaktualne, nieaktywne lub porzucone przez Użytkownika na podstawie statystyk odwiedzin lub historii logowania.

wstrzymania aktywności lub zmiany zakresu świadczonych usług wybranych Serwisów Stowarzyszonych

Użytkownik powinien posiadać lokalną kopię materiałów i danych opublikowanych za pośrednictwem Serwisów. Ma to na celu zabezpieczenie się przed ewentualną utratą danych na skutek przypadkowego skasowania, awarii, nadużyć czy działania innych czynników.
§4. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Grupa Stuba jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do zawarcia/rozwiązania umowy oraz świadczenia usług, obejmujących: pseudonim (nick), adres e-mail, płeć oraz datę urodzenia, a także danych niezbędnych do rozliczenia usług świadczonych odpłatnie.

Na podstawie oraz po uzyskaniu indywidualnie uzyskanej od każdego Użytkownika zgody Grupa Stuba ma prawo do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 oraz następujących danych: numer telefonu, numer fax; numer gg; adres skype; wiek; wizerunek; dane o zatrudnieniu; data imienin; znak zodiaku; stan cywilny; wykształcenie; rozmiar ubrania, wzrost; dane o adresie zamieszkania, w celach marketingowych, reklamowych i związanych z badaniem rynku oraz przekazywania ich innym podmiotom do wykorzystania w powyższych celach, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Grupa Stuba przetwarza dane osobowe Użytkowników, również po zakończeniu świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem realizacji żądania Użytkownika, wskazanego w ust. 6 poniżej.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Stuba. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

Grupa Stuba prowadzi zbiór danych osobowych Użytkowników. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: grupaStuba.pl/kontakt lub pisemnie na adres Grupa Stuba.PL Sp. z o.o. ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, chyba, że dane takie są niezbędne do realizacji przez Grupa Stuba usługi - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.§5. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW

Serwisy mogą być używane jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności wykorzystywanie Serwisów do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich.

Dane kontaktowe Użytkowników Serwisów pojawiające się przy opisach profili oraz ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji lub nawiązania znajomości. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Grupa Stuba może natychmiast usunąć naruszające Regulamin materiały (opisy w profilu, ogłoszenia, wypowiedzi w forum dyskusyjnym itp.)

Treści umieszczone przez Użytkownika, które zawierają treści uznane powszechnie za obraźliwe lub niecenzuralne, nie zostaną zaakceptowane do publikacji na stronach Serwisów.

Opis profilu lub ogłoszenie, których wiarygodność i treść budzi wątpliwości, nie zostaną zaakceptowane i opublikowane do momentu uzyskania potwierdzenia lub wyjaśnienia od Użytkownika, który chce je umieścić.

Do sprzedaży mogą być oferowane jedynie przedmioty, do których Użytkownik posiada prawo własności lub jest upoważniony do ich sprzedaży. Zabroniona jest sprzedaż przedmiotów niewiadomego lub niepewnego pochodzenia oraz przedmiotów pochodzących z kradzieży.

Każde ogłoszenie, każdy opis profilu użytkownika może podlegać akceptacji ze strony Grupa Stuba
§ 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik może zamieścić treść w Serwisie, jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem publikacji tej treści w Serwisach. Oznacza to w szczególności, że Użytkownikowi przysługują prawa autorskie oraz pokrewne do treści i jest on upoważniony do zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunków osób, o ile są one inkorporowane do treści. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia ich praw.

Z momentem umieszczenia treści w którymkolwiek z Serwisów Użytkownik udziela Grupa Stuba licencji/zezwolenia o charakterze wyłącznym, bez ograniczeń terytorialnych na okres obowiązywania umowy i 10 następnych lat (po wygaśnięciu umowy w przypadku jej rozwiązania) na korzystanie z zamieszczonych treści na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

w zakresie rozpowszechniania treści w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

W zakresie określonym w ust. 2 Użytkownik udziela Grupa Stuba zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych w zamieszczonych utworach (artystycznych wykonaniach).

Grupa Stuba ma prawo dystrybuować treści umieszczone przez Użytkownika na Serwisach w dowolny sposób, jak również jest uprawniona do udzielania dalszych licencji i zezwoleń osobom trzecim.

Grupa Stuba nie jest zobowiązana do rozpowszechniania zamieszczonych utworów (artystycznych wykonań). Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie utworów (artystycznych wykonań) bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autora.

Użytkownik zezwala Grupa Stuba na: modyfikowanie utworów (artystycznych wykonań), w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (artystycznego wykonania); Grupa Stuba ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, w szczególności, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium; dokonywanie opracowań utworów (artystycznych wykonań), w tym łączenie utworów (artystycznych wykonań) lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenie utworów (artystycznych wykonań) wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji; dokonywanie tłumaczeń, przystosowywanie, zmiany, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji utworów (artystycznych wykonań) - całości lub którejkolwiek części.

Powyższe licencje i zezwolenia są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia przez określony powyżej okres eksploatacji.§ 7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji.

Reklamacje rozpatruje Grupa Stuba.

Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: grupaStuba.pl/kontakt/ lub pisemnie na adres korespondencyjny Stuba Xyz Sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem: adres poczty elektronicznej oraz adres korespondencyjny, a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające.

Grupa Stuba ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej
Niepoinformowanie Użytkownika w terminie 30 dni o wyniku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
§ 8. OBOWIĄZYWANIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

Rejestracja w Serwisach następuje, po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień, co oznacza włączenie tych postanowień do treści umowy.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności - oprócz aktów prawnych wskazanych w treści poprzedzającej Regulaminu - zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji umowy podlegają kognicji sądów polskich.

Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Usługi, jak również dotyczące Regulaminu, prosimy zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: grupaStuba.pl/kontakt/

Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie pod adresem https://www.stuba.xyz